عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه، به‌کارگیریِ فناوری در حوزه‌ی آموزش زبان برای آموزش و یادگیری زبان‌ دوم/خارجی بسیار متداول شده‌ است. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی میزان بهره‌گیری فارسی‌آموزان غیرایرانی از فناوری‌های جدید و نرم‌افزار‌های آموزشی برای یادگیری زبان فارسی و همچنین، بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت این نرم‌افزارها و فناوری‌ها در آموزش و یادگیری این زبان است. این پژوهش با استفاده از روش پرسش‌نامه‌ای، مشکلات موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. رویکرد این پژوهش، مقایسه‌ای است و به ‌این منظور، وضعیت کنونی فارسی‌آموزانِ «مؤسسه­ی دهخدا» و «مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)» تحت سه عنوان اصلی «میزان علاقه/‌انگیزه»، «آشنایی» و «امکانات» از طریق پرسش‌نامه مورد بررسی قرار ‌گرفت. نتایج پژوهش نشان ‌داد که به‌طور­ کلّی، بیشتر زبان‌آموزان به یادگیری از طریق ابزارهای فناوری و رایانه‌ای علاقه‌مند هستند، اما عواملی که می‌توانند باعث عدم علاقه‌ی آنها به یادگیری از این طریق باشد، عدم آشنایی آنها با ابزارهای فناوری، کمبود امکانات در مؤسسه‌ یا مرکز آموزش زبان، و عدم آشنایی و تسلّط مدرسان به آموزش از این طریق می‌باشد. در نهایت، برای پیشبرد و ارتقای کیفیت به‌کارگیریِ فناوری به منظور آموزش زبان فارسی، راهکارهایی برای رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Applying Computers and Technology in Teaching Persian Language to Non-Iranian Learners

نویسندگان [English]

  • Zari Saeidi 1
  • Shohre Sadat Sajjadi 2
چکیده [English]

Today, teaching language through the use of technology has become considerably widespread in many countries. The present research aims to investigate the extent to which computer software and new technologies are employed in teaching Persian language. In addition, it studies the reasons for success or failure of these tools. The study, which was conducted in a comparative framework, used a researcher-made questionnaire to collect the data. Investigating the current status of Persian language learners of Imam Khomeini International university and Dehkhoda institute under three main fields of interest/motivation, knowledge (familiarity), and facilities, the results revealed that most students are interested in learning Persian language through technology and computer, but lack of facilities as well as non-mastered teachers in using computers were reported as the destructive factors in learners’ motivation in both pre-mentioned Persian language teaching centers. Finally, some suggestions were given for enhancing the application of technology tools in Persian language centers for teaching this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language teaching/learning
  • Technology
  • Interest/motivation
  • Familiarity
  • Facilities
اریسی، م. (1377). وضعیت آموزش زبان فارسی به خارجیان در ایران. رساله‌ی کارشناسی ­ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
بیرجندی، آ. (1391). طراحی سامانه­ی اینترنتی آموزش زبان فارسی (بر پایه­ی اصول و نظریه­های دوم/خارجی). رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
شوشتری، ع. (1386). بررسی الگوهای مجازی به منظور ارائه‌ی الگوی مناسب برای آموزش عالی کشور. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب.
صحرائی، ر. و صفری، س. (1390). آموزش زبان فارسی در بستر شبکه­ی جهانی اینترنت؛ راهکاری نوین برای گسترش و تقویت زبان فارسی. کنفرانس بین‌المللی شورای گسترش و ترویج زبان فارسی. تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
کلباسی، ا. (1374). فارسی ایران و تاجیکستان (یک بررسی مقابله‌ای). تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
نجومیان، پ. (1378). طراحی درس افزار زبان فارسی دازفا. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
نقدی، س. (1380). نقش رسانه‌های جمعی در آموزش زبان فارسی. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Abdi, R.& Mahmoodi, F. (2013). The use of computer and internet in language instruction. In D. Tafazoli & S. C. Chirimbu (Eds.), Language and Technology (pp: 31-39). Khate Sefid Publication.
Ahmed, K. et al. (1985). Computers, Language Learning and Language Teaching. Cambridge: University Press.
Atkinson, D. (2003). L2 Writing in the Post-Process Era: Introduction. Journal of Second Language Writing, 12(1): 3-15.
Bax, S. (2003).CALL-Past, Present and Future. System, 31(1):13-28.
Berlin, J. A. (1988). Rhetoric and Ideology in the Writing Class. College English, 50(5): 477-494.
Brett, D. & Gonzalez-Lloret, M. (2009) Technology-enhanced materials. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The Handbook of Language Teaching (pp. 351-369). Malden, MA: Blackwell.
Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Addison Wesley Longman, Inc.
Chapelle, C. & Hegelheimer, V. (2004). The english language teacher in the 21st  century. In S. Fotos & C. Browne (Eds.), New Perspectives in CALL for Second Language Classrooms (pp:299-316). Mahwah NJ.: Erlbaum.
Dehghan, H. (2009). The Effect of CALL Software on Iranian EFL Learners TOEFL. M.A Thesis. University of Alzahra, Tehran.
Dudeney, G. ( 2000). The Internet and the Language Classroom: A Practical Guide for Teachers. New York:Cambridge University Press.
Egbert, J. et al. (2003). The Impact of CALL Instruction on Classroom Computer Use: A Foundation for Rethinking Technology in Teacher Education. Language Learning and Technology, 6(3): 108-126.
Fayazi, M. (2007). The Effect of Using Weblog in Writting Classes on Iranian EFL Learners TOEFL. M.A. Thesis. University of Alzahra, Tehran.
Ferris, D. & Hodgcock. J. S. (1998). Teaching ESL Composition: Purpose, Process, and Practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Gips, A. et al. (2004). The Effect of Assistive Technology on Educational Costs: Two Case Studies. Springer Berlin Heidelberg.
Hegelheimer, V. & Tower, D. (2004). Using CALL in the Classroom: Analyzing Student Interactions in an Authentic Classroom. System, 32(2): 185-205.
Hubbard, P. & Levy, M. (Eds.) (2006). Teacher Education in CALL. Amsterdam: John Benjamins.
Kaltenböck, G. & Mehlmauer-Larcher, B. (2005). Computer Corpora and the Language Classroom: On the Potential and Limitations of Computer Corpora in Language Teaching. ReCALL, 17(01): 65-84.
Lai, C. C. & Kritsonis, W. A. (2006). The Advantages and Disadvantages of Computer Technology in Second Language Acquisition. National Journal for Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 3(1): 1–6.
Levy, M. (1997). Computer-Assisted Language Learning: Context and Conceptualization. Oxford University Press
Levy, M. (2009). Technologies in Use for Second Language Learning. The Modern Language Journal, 93: 769-782.
Murray, L & hourigan, T. (2008). Blogs for Specific Purposes: Expressivist or Socio-Cognitivist Approach. ReCALL: 20(1): 82-97.
Neu, J. & Scarcella, R. (1991). Word processing in the ESL classroom: A survey of student attitudes. In P. Dunkel (Ed.), Computer-Assisted Language Learning and Testing (pp. 169-187). Rowley, MA: Newbury House.
O’Bryan, A. & Hegelheimer, V. (2007). Integrating CALL into the Classroom: The Role of Podcasting in An ESL Listening Strategies Course. ReCALL 19‌(2): 162-180.
Phinney, M. (1991). Computer-assisted writing and writing apprehension in ESL students. In P. Dunkel (Ed.), Computer-Assisted Language Learning and Testing: Research Issues and Practice (pp. 189-204). New York: Newbury House.
Reid, J. (1987). ESL Composition: The Expectations of The Acadamic Audience. TEOSL New Letters, p. 34.
Roblyer, M. D. & Knezek, G. A. (2003). New Millennium Research for Educational Technology: A Call for A National Research Agenda. Journal of Research on Technology in Education, 36(1): 60-71.
Saeedi, Z. (2013). Care with computer assisted technology. In D. Tafazoli & S. C. Chirimbu (Eds.), Language and Technology (pp. 40-47). Khate Sefid Publication.
Simina, V. & Hamel, M. (2005). CASLA: Through a Social Constructivist Perspective: WebQuest in Project-Driven Language Learning.ReCALL, 17(2): 217-228.
Tafazoli, D. & Chrimbu, C. (2013). Applicatons of technology to language classes. In D. Tafazoli & S. C. Chirimbu (Eds.), Language and Technology (pp. 17-23). Khate Sefid Publication.
Ward, J. M. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push Button Publishing for the Pupils. TEFL Web Journal, 3(1): 1–16