دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، دی 1393، صفحه 1-177 (دوفصلنامه) 

مقاله پژوهشی

تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی

صفحه 3-23

سامان عبادی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ خسرو بهراملو