دوره و شماره: دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-177 (دوفصلنامه) 

مقاله پژوهشی

3. تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی

صفحه 3-23

سامان عبادی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ خسرو بهراملو


5. رویکرد مفهومی- نقشی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

صفحه 55-92

رضامراد صحرایی؛ معصومه استاجی؛ مروارید طالبی