دوره و شماره: دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-150 (فصلنامه- ویژه واکاوی خطاهای زبانی) 
4. تحلیل خطاهای نحوی فارسی‌آموزان اردوزبان

صفحه 31-64

رضوان متولیان نائینی؛ رسول ملکیان


6. خطاهای نوشتاری فارسی‏آموزان آلمانی‌زبان در سطح مقدماتی: خطاهای املایی-واجی

صفحه 91-116

مهین ناز میردهقان؛ احمد احمدوند؛ نیلوفر سادات حسینی کارگر


7. خطاهای نحوی تالشی‌زبان‌ها در کاربرد زبان فارسی

صفحه 117-135

مجتبی منشی‌زاده؛ کیومرث خان‌بابازاده