تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

از آن‏جا که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مرحله در فرایند بررسی و واکاوی خطاهای زبانی یادگیرندگان زبان دوم/خارجی، یافتن راهکارهایی برای کاهش این نوع خطاها می‌باشد، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به‌کارگیری «راهبرد ترجمه» بر کاهش میزان خطاهای دستوری و واژگانی فارسی‌آموزان چینی پرداخته است. به همین منظور، از 12 فارسی‌آموز چینی پیشرفته خواسته شد که در دو مرحله، به نگارش یک متن به زبان فارسی بپردازند. در مرحله‌ی اول یک متن را مستقیماً به زبان فارسی ‌نوشتند و در مرحله‌ی دوم (دو هفته پس از مرحله‌ی اول)، یک متن درباره‌ی همان موضوعِ مرحله‌ی اول، به روش ترجمه‌ای؛ بدین معنی که ابتدا متنی را به زبان مادری (چینی) نوشتند، سپس آن را به فارسی ترجمه نمودند. بررسی متن‌های نوشته شده توسط فارسی‌آموزان، این یافته‌ها را در پی داشت: هرچند راهبرد ترجمه، منجر به افزایش تعداد واژگان متن‌های ترجمه‌ای (نسبت به متن‌های نوشته شده به روش مستقیم) شد، این راهبرد در مورد خطاهای واژگانی و خطاهای دستوری نتیجه‏ی یکسانی نداشت؛ بدین معنی که در مورد سه نوع خطای دستوری و یک نوع خطا‌ی واژگانی، راهبرد ترجمه توانست باعث کاهش چشمگیر تعداد خطاها گردد، اما در مورد شش نوع خطای دستوری و سه نوع خطای واژگانی، این راهبرد تأثیر مطلوبی نداشته و باعث افزایش تعداد خطاها گشت. در خصوص یک نوع خطای واژگانی، و دیگر خطاهای دستوری نیز کاهش یا افزایش ناچیزی در تعداد خطاها مشاهده شد. همچنین، در حالی که تعداد «غلط‌های املایی» در زمان نگارش به روش ترجمه‌ای با کاهش همراه بود و تعداد جملات ساده و مرکب نیز افزایش یافت، به‌کارگیری «عوامل انسجامی» صحیح با افت مواجه بوده است. در نتیجه‌، برخلاف برخی تأثیرات مثبت بر کاهش بعضی خطاهای دستوری، واژگانی، و غلط املایی، نمی‌توان راهبرد ترجمه را راهبرد چندان مناسبی برای کاهش خطاهای واژگانی و دستوری در مهارت نگارش فارسی‌آموزان چینی محسوب کرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Translation Strategy on Lexical and Grammatical Errors of Chinese Language Learners Writing Persian Texts

نویسندگان [English]

  • Seyed i Akbar Jalil
  • Seyed Mahdi Abtahi
  • Mahdi Khodadadian
چکیده [English]

The most important and practical phase of analyzing the linguistic errors of second language learners is to find the solutions to decrease these errors. To that end, the present study examined translation strategy to decrease the number of grammatical and lexical errors of Chinese language learners learning Persian. Twelve Chinese language learners were asked to write a text in two stages. First, they wrote a text in Persian, and next they wrote a text on the same topic in Chinese and translated it into Persian after two weeks. The analysis of written texts showed that although translation strategy increased the number of vocabulary items of in translated texts, it did not have any effect on lexical and grammatical errors. Translation strategy decreased three types of grammatical errors and one type of lexical error. However, it increased six other types of grammatical and lexical errors. Further, although translation strategy decreased the number of “spelling errors” and increased the number of simple and compound sentences, it decreased “cohesive devices”. These findings suggest that despite its positive effect on some grammatical, lexical, and spelling errors, translation strategy does not seem to be an effective method to reduce lexical and grammatical errors of Chines language learners who write Persian texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammatical errors
  • Lexical errors
  • writing skill
  • Direct method
  • Translation method
Bagheri, M. S. & Fazel, I. (2011). EFL Learners Beliefs about Translation and its Use as a Strategy in Writing. The Reading Matrix, 11(3): 292-301.
Carrers, A. (2006).Strange Bedfellows: Translation and Language Teaching. UK: University of Cambridge.
     Retrieved from: http://www.cttic.org/ACTI/2006/papers/Carreres.pdf.  
Cohen, A. D. & Brooks-Carson, A. (2001). Research on Direct vs. Translated Writing: Students' Do and the Strategies and Their Results. The Modern Language Journal, 85: 169-188.
Fujii, Y. (2012). The Effects of L1 on L2 Writing and Translation: A Case Study. Journal of Modern Languages, 22: 32-44.
Huh, M. H. et al. (2013). Mediation Through the First Language During the Second Language Writing: A Sociocultural Approach. English Teaching, 68(1): 69-84.
Hussein, A. A.& Mohammad, M. F. (2011).Negative L1 Impact on L2 Writing. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18): 184-195.
Karim, K. & Nassaji, H. (2013). First Language Transfer in Second Language Writing: An Examination of Current Research. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(1): 117-134.
Kim, Y. & Yoon, H. (2014).The Use of L1 as a Writing Strategy in L2 Writing Tasks. Journal of Language Studies, 14(3): 33-50.
Kobayashi, H. & Rinnert, C. (1992). Effects of First Language on Second Language Writing: Translation versus Direct Composition. Language Learning, 4(2): 183- 215. 
Laviosa, S. (2014). Translation and Language Education; Pedagogic Approaches Explored. London and New York: Routledge.
Lay, N. (1982). Composing Process of Adult ESL Learners: A Case Study. TESOL Quarterly, 16: 406.
Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.
Tavakoli, M. et al.(2014).Direct versus Translated Writing: The Effect of Translation on Learners’ Second Language Writing Ability. Journal of Language Studies, 14(2): 61-74.
Uzawa, K. (1996). Second Language Learners' Processes of L1 Writing, L2 Writing, and Translation from L1 into L2. Journal of Second Language Writing, 5(3): 271-294.
Van Weijen, D. (2009). L1 Use During L2 Writing: An Empirical Study of a Complex Phenomenon. Journal of Second Language Writing, 18: 235–250.
Wang, W. & Wen, Q. (2002). L1 Use in the L2 Composing Process: An Exploratory Study of 16 Chinese EFL Writers. Journal of Second Language Writing, 11: 225-246.
Wolfersberger, M. (2003). L1 to L2 Writing Process and Strategy Transfer: A Look at Lower Proficiency Writers. The Electronic Journal for English as a Second Language, 7(2): 1-15.
Woodall, B. R. (2002). Language-Switching: Using the First Language While Writing in a Second. Journal of Second Language Writing, 11: 7-28.
Zarei, G. R. & Amiryousefi, M. (2011). A study of L2 Composing Writing Task: An Analysis of Conceptual and Linguistic Activities and Text Quality. Procardia-Social and Behavioral Science, 30: 437-441.
 Zhai, L. (2008). Comparison of Two Writing Processes: Direct versus Translated Composition. Cross-Cultural Communication, 4(1): 8-17.