خطاهای نوشتاری فارسی‏آموزان آلمانی‌زبان در سطح مقدماتی: خطاهای املایی-واجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‏شناسی- دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

3 کارشناس ارشد مطالعات هند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل خطاهای نوشتاری فارسی‌آموزان آلمانی‌زبان در سطح مقدماتی است؛ به­ همین­ منظور، خطاهای موجود در نگارش نویسه‌های نوشتاریِ 34 زبان‌آموز مقدماتی زبان فارسی به روش خودانگیخته گردآوری و با توجه به طبقه‌بندی‌های فیزیاک (1981)، کشاورز (1999) و ضیاحسینی (1994) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های تحقیق شامل 850 خطا، موسوم به خطاهای املایی-واجی است که مربوط به نویسه‌ها و حروف آنها در واژه‌ها می­باشد. خطاهای موجود با توجه به فرایندهای واجی به ترتیب در گروه‌های جایگزینی نادرست، افزایش نادرست، کاهش نادرست و ترتیب نادرستِ نویسه و همچنین با توجه به منشأ وقوع در دو گروه خطاهای میان‌زبانی و خطاهای درون‌زبانی طبقه‌بندی شده­اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که منشأ وقوع 672 خطای واجی، میان‌زبانی است و 218 خطای دیگر نیز از منشأ درون‌زبانی برخوردار هستند. همچنین، بروز 671 خطای واجی از فرایند جایگزینی نادرست، 316 خطا از فرایند افزایش نادرست، 268 خطا از فرایند کاهش نادرست و 25 خطای دیگر هم از فرایند ترتیب نادرست نویسه ناشی شده است که در این میان، فرایند جایگزینی نادرست نویسه دربرگیرنده‌ی دو فرایند دیگر یعنی افزایش و کاهش نادرست نویسه می­باشد. بسامد وقوع فرایندهای واجی در پیدایش خطاها نیز محاسبه و در جداول مربوط ارائه شده است. تحقیق حاضر نشان‌دهنده­ی این است که زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم، نسبت به تداخل زبان آلمانی به‌عنوان زبان مادری، تأثیر بیشتری در بروز خطاها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Written Errors of German-speaking Learners of Persian at Elementary Level: An Orthophonemic Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Ahmad Ahmadvand 2
  • Niloofarsadat Hoseini Kargar 3
چکیده [English]

The present research aims to analyze the orthographic errors of German-speaking learners of Persian at the elementary level. To do so, pieces of writing of 34 students were gathered via self-motivated method and examined based on the corpus of orthographic errors, using the frameworks proposed by Keshavarz (1994) and Ziahoseini (1999). 850 phonological, morphological, and orthographical errors were identified. Phonological errors were divided into four processes of incorrect substitution, incorrect addition, incorrect deletion, and incorrect order of graphemes. Also, the errors were classified into 2 groups of interlingual errors and intralingual errors on the basis of error origin. The results showed that 672 phonological errors were interlingual whereas 218 errors were related to intralinguial errors. In addition, 671 errors were classified as incorrect substitution, 316 errors as incorrect addition, 268 errors as incorrect deletion, and finally 25 errors as incorrect order of graphemes. The incorrect substitution of graphemes included both incorrect addition and incorrect deletion.  Finally, the frequency of phonological processes in making errors was computed and presented in relevant tables. The research findings revealed that Persian as a second language had a greater impact on learners’ orthographic errors than did mother tongue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spelling error
  • Phonological error
  • Phoneme
  • Grapheme
  • Interference
احمدوند، ا. (1389). تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری فارسی‌آموزان آلمانی‌زبان سطح مقدماتی. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
افراشی، آ. (1386). ساخت زبان فارسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
پنبه­چی، ح. (1376). دستور جامع زبان آلمانی. تهران: نشر دنیای نو.
دلاور، ع. (1381). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (چاپ سوم). تهران: انتشارات رشد.
صفوی، ک. (1386). آشنایی با نظام­های نوشتاری. تهران: نشر پژواک کیهان.
عبدالکریمی، س. (1388). پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی. پژوهش زبان‌های خارجی، شماره­ 54، صص: 107-89.
گلّه­داری، م. (1387). تحلیل خطاهای نوشتاری زبان­آموزان غیر­ایرانی. مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر­فارسی­زبانان (صص: 353-343). تهران: کانون زبان ایران.
مشکوه­الدینی، م. (1379). توصیف و آموزش زبان فارسی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
میردهقان، م. (1380). آموزش زبان فارسی به اردو‌زبانان و زبان اردو به فارسی‌زبانان. تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.
هاشم­زاده، م. (1387). درس املا و راهکارهای موثر در ارائه­ی آن. مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان (صص: 439-423). تهران: کانون زبان ایران.
 
Brown, H. D. (1994). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (2nd edition). NY: Longman.
Corder, S. P. (1967). The Significance of Learners' Errors. International Review of Applied Linguistics, 5: 161-169
Fisiak, J. (1981). Contrastive Linguistics and the Language Teacher. Oxford: Pergamon Press Ltd.
Keshavarz, M. H. (1994). Contrastive Analysis and Error Analysis. Tehran: Rahnama publications
Keshavarz, M, H. (1999). Contrastive Analysis, from Theory to Practice. Tehran: Rahnama Publication.
Ziahosseiny, S, M. (1994). Contrastive Linguistics. Tehran: Islamic University Press.