جهت گیری های انگیزشی و پیشرفت تحصیلیِ فارسی آموزان عربی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انگیزش از جمله عواملی است که می‌تواند در فرایند زبان‌آموزی، نقشی مؤثر و قابل بررسی داشته باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه­ی بین جهت­گیری­های انگیزشی با پیشرفت تحصیلی عربی­زبانان در یادگیری زبان فارسی به­عنوان زبان دوم پرداخته است. نمونه­ی آماری پژوهش شامل 64 فارسی­آموز از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامه­ی مقیاس جهت­گیری­های انگیزشی زبان نولز و همکاران (2000) و میانگین نمرات آزمون­های چهار مهارت زبانی (خواندن، شنیدن، نگارش، و مکالمه) می‌­باشد. پس از تکمیل پرسش­نامه‌ها توسط فارسی‌آموزان، داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که در یادگیری فارسی به­عنوان زبان دوم، بین انگیزش درونی و مؤلفه­های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین بی­انگیزشی و پیشرفت تحصیلی، رابطه­ی منفی و معنادار وجود دارد، اما بین انگیزش بیرونی و پیشرفت تحصیلی رابطه­ی معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چند‌متغیره نشان داد که عامل انگیزش درونی بیشترین سهم را در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی فارسی­آموزان عربی‌زبان غیرایرانی دارد. نتایج پژوهش حاضر گویای اهمیت و تأکید بر افزایش انگیزش درونی فارسی­آموزان در کلاس­های درس و نیز در منابع­ آموزشی می­باشد که این به نوبه­ی خود پیشرفت تحصیلی فارسی­آموزان را نیز به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivational Orientation and academic achievement in non-Iranian Arabic-speaking learners of Persian

نویسندگان [English]

  • Zohre Sedighfar 1
  • Sharare KHaleghizade 2
چکیده [English]

Motivation is one of the factors which can have effective and verifiable role in learning process. Hence, this study examines the relationship between Motivational Orientations and academic achievement of Arab learners in learning Persian as a Second Language. 64 learners of Persian Language were selected from Persian Language Center of Imam Khomeini International University in Qazvin as statistical sample.
The data collecting tools were Language Learning Orientation Scale by Noels and et al. (2000) and the Grade Point Average of learners in four language skills (reading, listening, writing and speaking). The learners responded to questionnaire and then data from questionnaire were analyzed by statistical tests. The results showed that in learning Farsi -as a second language, there is a significant positive relationship between intrinsic motivation and academic achievement. There was also a significant negative relationship between amotivation and academic achievement, but  there was no significant relationship between extrinsic motivation and academic achievement. Also, the results of multivariate regression analysis showed that intrinsic motivation has the biggest role in predicting academic achievement of these learners. The results of this study show the importance of Persian language learners' intrinsic motivation in classrooms and educational resources, and this in turn will lead to the academic achievement of the Persian learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Orientation
  • Academic achievement
  • intrinsic motivation
  • extrinsic motivation
  • amotivation
اسپالدینگ، چ. ل. (1381). انگیزش در کلاس درس. ترجمه­ی محمدرضا نائینیان و اسماعیل بیابانگرد. تهران: انتشارات مدرسه.
پیشقدم، ر. (1387). ارتباط راهبرهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان­آموزان ایرانی. پژوهش زبان­های خارجی، شماره 51، صص: 51-23.
حسن­زاده، ر. و مهدی­نژاد گرجی، گ. (1393). رابطه­ بین جهت­گیری­های انگیزشی (درونی، بیرونی و بی­انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در درس زبان انگلیسی. مجله روانشناسی مدرسه، دوره­ی 3، شماره 3، صص: 60-38.
سیف، ع. ا. (1387). روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
شعاری‌نژاد، ع. ا. (1378). یادداشت‏هایی درباره نظریه‏های انگیزش در آموزش و پرورش. تهران: نشر نی، چاپ اول.
شیربگی، ن. و عزیزی، ن. (1389). بررسی انگیزش و نگرش دو نمونه از دانشجویان ایرانی نسبت به فراگیری زبان انگلیسی. فصلنامه­ی انجمن آموزش عالی ایران، شماره 3‌(1)، صص: 85-80.
شیخ­الاسلامی، ر. و خیر، م. (1386). نقش جهت­گیری­های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی. پژوهش زبان­های خارجی، شماره 39صص: 94-83.
صحرایی، ر و خالقی­زاده، ش. (1391). راهبردهای یادگیری زبان دوم: در جستجوی نمایه­ای برای زبان فارسی. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، شماره 26، سال هشتم، صص: 34-1.
ضیاءحسینی، س. م. و صالحی، س. م. (1386). بررسی رابطه­ی بین انگیزه و راهبرهای یادگیری زبان. پژوهش زبان­های خارجی، شماره41صص: 107-85.
قادری، ب. (1391). بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessay, B. A. & Tighe, E. M. (1994). The work Preference Inventory: Assessing Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 950-967.
Bateman, T. S. & Crant, J. M. (2004). Revisiting Intrinsic and Extrinsic Motivation. Retrieved from:
    www.Commerce. Virgina/.edu/faculty research/papers/ MOBHDP24. pdf.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation & Self-determination in Human Behavior. NewYork, Plenum press.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
Dörnyei, Z. (1994). Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. The Modern Language Journal, 78(3), 273-284.
Duvernay, N. (2009). Motivation & Anxiety in the Korean EFL Classroom. Retrieved from: http://www.kling.or.kr/pds/kling200902/1-19.pdf.
Ely. C. (1986). Language Learning Motivation: A Descriptive and Causal Analysis. The Modern Language Journal, 70, 28-35.
Gardner, R. C. (1985). Social Psychology & Second Language Learning: The Role of Attitude & Motivation. London, GB: Edward Arnold.
Gardner, R. C. & Tremblay, P. F. (1994). On motivation, Research Agendas, and Theoretical Frameworks. The Modern Language Journal, 78, 359-368.
Gonzales, R.D. L. C. (2011). Motivational Orientation in Foreign Language Learning: The Case of Filipino Foreign Language Learners. TESOL Journal, 3, 3-28.
Grolink, W. S. & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in Children’s Learning: An Experimental and Individual Difference Investigations. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890-898.
Karatas, H., Alci, B., Yurtseven, N. & Yuksel, H. G. (2015). Prediction of ELT Students’ Academic (Language) Achievement: Language Learning Orientation and Autonomous Learning. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 160-171.
Kreishan, L. J. & Al-Dhaimat, Y. (2013). Intrinsic and Extrinsic Motivation, Orientation and Achievements in L2 of Arab Learners of English, French and German: A Study from Jordan. International Education Studies, 6(12), 52-63.
Miserandio, M. (1996). Children Who Do Well in School: Individual Differences in Percieved Competence and Autonomy in Above-average Childrenr. Journal of Educational Psychology, 88, 203-214.
Modirkhameneh, S. & Firouzmand, A. (2014). Iranian EFL Learners’ Willingness to Communicate and Language Learning Orientations. Available online at: www.sciencedirect.com.
Noels, K. A., Pelletier, L. G. & Vallerand, R. J. (2000). Why Are You Learning A Second Language? Motivational Orientations and Self-determination Theory. Language learning, 50(1), 57-85.
Noels, K. A. (2001). Learning Spanish as A Second Language: Learner’s Orientations and Perceptions of Their Teachers’ Communication Style. Language Learning, 51(1), 107-144.
Oxford. R. & Shearin, J. (1994). Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework. The Modern Language Journal. 78(1), 12-28.
Ryan, R. M. (1995). Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes. Journal of Personality, 63, 397-427.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000b). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American Psychologist. 55(1), 68-78.