تعداد مقالات: 195
151. تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-161

سیّد اکبر جلیلی؛ سیّد مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان


152. مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه‌ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-163

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


153. آموزش زبان فارسی به لاری‏ زبانان بر مبنای تحلیل مقابله‌ای و روش تکلیف‌محور

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-164

مهین ناز میردهقان؛ بهزاد مریدی؛ محمد اورنگ


154. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-170

زری سعیدی؛ شهره‌ سادات سجادی


155. انتقال آوایی در گفتار فارسیِ فارسی‌آموزان چینی با تمرکز بر فضای واکه‌ای

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-176

سعیده زارع؛ مهدی صفایی‌قلاتی؛ ناهید یاراحمدزهی


156. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-123


157. تدوین و ارزیابی درسنامه‌های جامع آموزش زبان فارسی به چینی‌زبانان در سطح پایه براساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-155

مهین ناز میردهقان؛ رضا میرزایی برزکی؛ مرضیه دهقانی


158. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-143


160. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-145


161. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-147


162. ترجمه چکیده ها به انگلیسی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-149


163. ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-168

نگار داوری اردکانی؛ هاجر آقاابراهیمی


164. ترجمه چکیده ها به زبان فارسی

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-159


165. بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-179

حدائق رضایی؛ محمّد علی‌پور


167. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-171


168. بررسی تأثیر مؤلفه‌های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی؛ مطالعه‏ موردی شاهنامة فردوسی

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-199

صالحه غضنفری مقدم؛ محمدجعفر یاحقی؛ رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی


169. بررسی ابزارهای انسجام متون خوانداری و گفتاری «فارسی بیاموزیم» بر پایه انگاره هلیدی و حسن

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-182

خدیجه آقائی؛ مجتبی رجبی


170. فرآیندهای صداداری و بی صدایی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-194

فروغ شوشتری زاده


174. شناسنامه علمی شماره به فارسی

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395